• 1.1 TattooGear: onderdeel van BT&C, statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01183319-NL001392399B09
 • 1.2 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met TattooGear.
 • 1.3 Consument: een Klant als bedoelt in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • 1.4 Website van TattooGear: de website van TattooGear te bereiken via www.tattoogear.nl.
 • 1.5 Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of een goed dat geleverd wordt door TattooGear. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: tatoeage goederen in de ruimste zin van het woord, zoals naalden, inkt, tatoeëermachines, grips, tips en vloeistoffen.
 • 1.6 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door TattooGear georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij TattooGear en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • 1.7 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
 • 1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de Bedenktijd terug te sturen aan TattooGear en het aankoopbedrag terug te krijgen.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 

 • 2.1 De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TattooGear deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van TattooGear die strekken tot de verkoop van Producten.
 • 2.3 De eventueel door Klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TattooGear.
 • 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • 2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

 • 3.1 Bij de op de website van TattooGear aangeboden Producten worden Product specificaties vermeld alsmede de prijs van het Product exclusief BTW.
 • 3.2 De op de website van TattooGear aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 • 3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat TattooGear op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 • 3.4 TattooGear verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 • 3.5 Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

 

 • 4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door TattooGear uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 8 heeft voldaan.
 • 4.2 Het staat TattooGear altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al betaling heeft verricht aan TattooGear zal TattooGear dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de Klant.

 

Artikel 5 Levering

 

 • 5.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst zal TattooGear de bestelde Producten aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.
 • 5.2 Levering van Producten vindt plaats binnen Europa, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen TattooGear en de Klant.
 • 5.3 Indien de Klant de Producten onder rembours wenst te verzenden komen de extra kosten voor rekening van de Klant.
 • 5.4 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen TattooGear en de Klant worden de door Klant bestelde Producten beginsel binnen dertig (30) dagen geleverd door TattooGear.
 • 5.5 Indien TattooGear niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.5 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien TattooGear niet in staat is om een door de Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan een Consument de overeenkomst ontbinden.
 • 5.6 Het recht van de Consument om de overeenkomst te ontbinden, kan enkel schriftelijk worden uitgeoefend.
 • 5.7 Indien de Klant de Producten niet in ontvangst neemt op het moment van leveren is TattooGear gerechtigd extra opslag- en vrachtkosten in rekening te brengen aan de Klant.

 

Artikel 6 Retournering van Producten

 

 • 6.1 Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten zeven (7) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het bestelde Product, mits ongeopend en onbeschadigd, zonder opgaaf van redenen aan TattooGear retour te zenden.
 • 6.2 TattooGear zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
 • 6.3 Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 • 6.4 De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 • 6.5 TattooGear neemt geen Producten terug die: Beschadigd zijn; Gebruikt zijn; Niet in de originele verpakking zitten; Waarvan de verpakking beschadigd is; Die enige vorm van slijtage vertonen.
 • 6.6 De Consument kan zijn Herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde Product naar persoonlijke voorkeur van de Consument is vervaardigd, van snel bederfelijk aard is of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7 Reclames & Garantie

 

 • 7.1 De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan TattooGear te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
 • 7.2 Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal TattooGear derhalve nimmer Producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6.
 • 7.3 Reclames over beschadigingen op of aan een Product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest
 • 7.4 Indien reclames gegrond worden geacht door TattooGear, heeft TattooGear het recht om een vervangend Product te leveren of het aankoopbedrag aan de Klant terug te boeken.
 • 7.5 Indien aanspraken op garantie gegrond worden verklaard door TattooGear wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
 • 7.6 Garantietermijnen variëren per Product, met een minimum termijn van twaalf (12) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door TattooGear, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de Klant.
 • 7.7 TattooGear geeft geen garantie op verbruiksartikelen zoals naalden, inkt en overige vloeistoffen.
 • 7.8 De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

 

 • 8.1 Op de website van TattooGear vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • 8.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop TattooGear geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
 • 8.3 De Klant dient alle aan TattooGear toekomende bedragen middels een voorafgaande bankoverschrijving aan TattooGear doen toekomen of bij aflevering van de Producten indien de verzending onder rembours plaatsvindt.
 • 8.4 Indien de Klant de Producten onder rembours laat verzenden komen de extra kosten voor rekening voor de Klant.
 • 8.5 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 8.6 Indien TattooGear kosten heeft moeten maken, welke kosten TattooGear in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Klant ook deze kosten aan TattooGear te betalen.
 • 8.7 In geval TattooGear om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Klant heeft Klant haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Klant niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.
 • 8.8 De Klant is niet bevoegd door hem aan TattooGear verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Klant op TattooGear, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van TattooGear dan wel de bevoegde rechter.
 • 8.9 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt TattooGear zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

 

 • 9.1 De door TattooGear geleverde Producten blijven eigendom van TattooGear tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met TattooGear gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • 9.2 Ingeval TattooGear een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van TattooGear vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Artikel 10 Overmacht

 

 • 10.1 TattooGear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 10.2 TattooGear kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel de Klant als TattooGear gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

 • 11.1 Indien TattooGear aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 • 11.2 Indien onverhoopt geen uitkering plaatsvindt krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst is de aansprakelijkheid van TattooGear beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 11.3 TattooGear is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. · de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TattooGear aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TattooGear toegerekend kunnen worden · redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. Slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 • 11.4 TattooGear sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door TattooGear geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van TattooGear, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 • 11.5 TattooGear is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 11.6 TattooGear kan nimmer medisch aansprakelijk gesteld worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door TattooGear geleverde goederen met de daarbij behorende medische wetgeving. - TattooGear kan niet aansprakelijk voor gevolgen door ondeskundigheid van de klant, zoals het niet of niet goed desinfecteren, steriliseren, verkeerd materiaalgebruik etc. aansprakelijkheden van klanten van onze klant aan hen kunnen nooit doorverwezen worden naar TattooGear. Deze zullen door TattooGear niet aanvaardt worden

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 

 • 12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TattooGear partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • 12.2 De Klant en TattooGear zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 12 - BEZORGING

12.3          Bezorg- of verzenddatums die in een offerte, bestelbevestiging of elders worden vermeld, dienen alleen ter indicatie en hebben geen contractuele gevolgen. De verkoper is niet jegens de koper aansprakelijk voor niet-levering voor een bepaalde datum of bepaalde datums. De levertijd is geen wezenlijk onderdeel van een overeenkomst en wordt dat ook niet door enige toegezonden kennisgeving. Als er geen bezorgdatums worden opgegeven, vindt levering plaats binnen een redelijke termijn.
12.4          Goederen worden afgeleverd op het bezorgadres dat op de bestelbevestiging wordt vermeld, tenzij schriftelijk door de verkoper een ander adres is overeengekomen.
12.5          De koper zal op de bezorglocatie op eigen kosten zorg dragen voor toereikende en geschikte hulpmiddelen en handmatige ondersteuning voor het ontladen van de goederen. Alleen de koper is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de bezorglocatie. De koper stelt de verkoper schadeloos voor verliezen, aansprakelijkheden en kosten die het gevolg zijn van ondersteuning van de koper door de verkoper of zijn onderaannemers bij het lossen of anderszins verwijderen van de goederen van de bezorglocatie. Als de klant een verkeerd of onvolledig adres invoert, of adres toevoegingen via klantopmerkingen plaatst dan is de her verzending voor de klant zijn rekening. Klant toevoegingen moeten in het adres vakje bij de checkout in het afrekenproces


12.6         Behoudens de overige bepalingen van deze voorwaarden is de verkoper niet aansprakelijk voor niet-levering op een bepaalde datum; daarnaast geeft een vertraging de koper niet het recht om een overeenkomst te beëindigen of in te trekken, tenzij de desbetreffende vertraging meer dan 60 dagen bedraagt.
12.7          Als de koper om enigerlei reden de bezorging van goederen weigert of daar niet aan meewerkt terwijl de goederen gereed zijn om te worden bezorgd, of zelf geen maatregelen neemt die nodig zijn om de goederen te bezorgen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, de goederen naar eigen goeddunken te verwijderen en van de koper vergoeding van eventuele verliezen of aanvullende kosten te eisen die het gevolg zijn van de desbetreffende weigering of niet-nakoming (met inbegrip van opslagkosten vanaf de vervaldatum voor levering).
12.8          De hoeveelheid goederen in een zending van goederen zoals vastgelegd door de verkoper op het moment van verzending vanaf de locatie van de verkoper, houdt afdoend bewijs in van de hoeveelheid die de koper bij bezorging heeft ontvangen, tenzij de koper eenduidig bewijs kan leveren dat het tegendeel het geval is.
12.9          De verkoper heeft het recht om de goederen in een of meerdere termijnen te leveren. Elke afzonderlijke deellevering wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. Elke deellevering wordt als afzonderlijke overeenkomst behandeld en een annulering of beëindiging van één overeenkomst met betrekking tot een deellevering geeft de koper niet het recht om een andere overeenkomst of deellevering op te zeggen of de betaling ervan niet uit te voeren.
12.10          De koper dient de goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en te testen en in ieder geval voorafgaand aan het verrichten van enige handeling aan, en gebruik, bewerking, aanpassing of anderszins wijziging van de goederen. Als de koper nalaat de goederen te inspecteren in overeenstemming met dit lid 8.8, is de verkoper ongeacht andere bepalingen van deze voorwaarden niet aansprakelijk jegens de koper voor eventuele gebreken van de goederen.